ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 หมู่ 11  ถนนนิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง  จ.สกลนคร  47000 โทร.0 4297 0028  ต่อ 102  Fax.ต่อ 101 / 234 ต่อ 102